Coppée, François, Schriftsteller (1842-1908). Kabinettphotographie mit eigenh. Widmung und U.

O. O. u. D.

145:103 mm.

 190.00

Portrait en face im Sitzen mit eh. Widmung an Oskar Berl.

Aus dem Atelier Reutlinger, Paris.

Stock Code: BN#36430 Tags: ,